Klientinformation

Holtegaard & Partners ansvarlige indehaver er advokat Henrik Amand Holtegaard, og virksomheden drives under cvr. 39 20 97 13

Alle advokater hos Holtegaard & Partners er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på advokatsamfundet.

 

 

Forretningsbetingelser

1. Virksomhedsoplysninger

Holtegaard & Partners Advokatfirma
cvr. 39 20 97 13
St. Kongensgade 59A, 1. sal
1264 København K
Danmark.

2. Generelt

Disse forretningsbetingelser er gældende for den rådgivning og de ydelser, som Klienten anmoder Holtegaard & Partners om at udføre, med mindre andet aftales skriftligt.

Klienten kan have modtaget et aftalebrev, som specificerer opgaven og de forventede ydelser. Aftalebrevet og disse forretningsbetingelser udgør tilsammen aftalen mellem Klienten og Holtegaard & Partners. I tilfælde af modstrid mellem aftalebrevet og disse forretningsbetingelser, skal bestemmelserne i aftalebrevet have forrang. I forbrugerforhold modtager Klienten altid et aftalebrev, der beskriver opgaven og de forventede ydelser, samt indeholder oplysning om det forventede honorar.

For det tilfælde samarbejdet fortsætter efter udførelsen af den i et aftalebrev specificerede opgave, gælder disse forretningsbetingelser for det fremadrettede samarbejde.

3. Interessekonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og de af Holtegaard & Partners fastlagte interne procedurer for belysning af eventuelle interessekonflikter foretager Holtegaard & Partners straks efter modtagelsen af en opgave – og inden arbejdet med denne iværksættes – kontrol af, at der ikke består en interessekonflikt eller foreligger inhabilitet.

4. Hvidvask

I henhold til Hvidvaskloven – og på linje med andre advokatvirksomheder – påhviler det Holtegaard & Partners at indhente og opbevare identitetsoplysninger om Klienten samt dokumentation for sådanne oplysninger. Dokumentationen vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets eventuelle ophør.

5. Fortrolighed

Holtegaard & Partners er forpligtet til at behandle alle oplysninger, der ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, som fortrolige. Samtlige ansatte i Holtegaard & Partners er pålagt tavshedspligt, og der er etableret særlige sikkerhedsprocedurer i relation til håndtering af fortrolige oplysninger og materiale.

6. Insiderhandel

Holtegaard & Partners og samtlige ansatte i Holtegaard & Partners er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer. Holtegaard & Partners har etableret internt regelsæt og procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

7. Markedsføring

Holtegaard & Partners kan i sin markedsføring henvise til, at Holtegaard & Partners har fungeret som advokat for Klienten i relation til en opgave, når denne er afsluttet og offentligt kendt.

8. Udførelse af sager

Holtegaard & Partners udfører alle sager i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.

Omfanget af den juridiske bistand, som ønskes af Klienten i relation til en given sag, aftales løbende og i overensstemmelse med Klientens instrukser. Holtegaard & Partners er dog berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. regler om god advokatskik.

9. Honorar og betaling

Holtegaard & Partners’ honorar er baseret på flere forskellige parametre. Der er tale om en samlet vurdering, hvori det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den vigtighed, som opgaven repræsenterer for Klienten samt det ansvar, der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgives et begrundet overslag og oplysning om det forventede honorar og udlæg, ligesom Holtegaard & Partners så tidligt som muligt orienterer Klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. I forbrugerforhold modtager Klienten altid oplysning om det forventede honorar, inden opgaven påbegyndes.

Honorar tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

Ud over ovennævnte honorar fakturerer Holtegaard & Partners for eventuelle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med udførelsen af opgaven. Almindelig sekretærbistand er inkluderet i honoraret.

Holtegaard & Partners fakturerer som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller - oftest hver måned - med mindre andet aftales skriftligt.

Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tilskrives renter svarende til Nationalbankens referencesats med et tillæg på 8% p.a. Overholdes betalingsfristen ikke, kan Holtegaard & Partners indstille yderligere arbejde og tilbageholde yderligere ydelser til betaling har fundet sted.

10. Forvaltning af klientmidler og indskydergaranti

Midler, der indbetales til Holtegaard & Partners, indsættes i overensstemmelse med gældende klientkontoregler på en klientbankkonto og forvaltes samt forrentes i henhold til Advokatsamfundets regler.

Der gælder samme regler for de penge, Klienten har indsat på bankkonto via en advokats klientbankkonto, som for de penge, Klienten selv indsætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan bankens indskydere (kunderne) miste de penge ud over 100.000 EUR, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at Klienten potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 EUR. Hvis Klienten eller Klientens virksomhed både har penge på egne konti og på Holtegaard & Partners' klientbankkonto i samme bank, kan Klienten kun få dækket i alt 100.000 EUR via indskydergarantiordningen. Dækningssummen er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. EUR.

Med mindre andet aftales skriftligt eller oplyses, vil betroede midler blive indsat på klientbankkonto i Holtegaard & Partners' pengeinstitut. Holtegaard & Partners påtager sig ikke ansvar for tab som følge af manglende dækning på klientbankkonti i tilfælde, hvor Holtegaard & Partners' pengeinstitut måtte blive nødlidende.

11. Anvendelse af vores rådgivning (immaterielle rettigheder)

Rådgivning ydet af Holtegaard & Partners er målrettet Klienten og må ikke anvendes til andet formål uden Holtegaard & Partners’ udtrykkelige forhåndsaccept.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som Holtegaard & Partners har udarbejdet til brug for en given sag, men Holtegaard & Partners bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder til det af Holtegaard & Partners frembragte materiale i øvrigt.

12. Elektronisk kommunikation

Holtegaard & Partners og Klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation, herunder e-mail eller andet medie og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Holtegaard & Partners og dets underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information. Efter begæring fra Klienten kan der anvendes krypteringssystemer eller digital signatur.

13. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Holtegaard & Partners er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre Klienten, med de heri anførte begrænsninger.

Holtegaard & Partners ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill, mistet fortjeneste eller andet indirekte tab.

Holtegaard & Partners’ ansvar over for Klienten er maksimeret til 2,5 mio. kr. for krav rejst af samme klient inden for et kalenderår og det umiddelbart følgende kalenderår. Holtegaard & Partners har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i Chubb Insurance Company SE, Strandvejen 104B, 2900 Hellerup.

Holtegaard & Partners er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af Klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med bistand fra Holtegaard & Partners.

Holtegaard & Partners rådgiver alene om danske juridiske forhold. For det tilfælde opgaven involverer udenlandsk lovgivning, vil Holtegaard & Partners enten engagere eller koordinere kontakt til lokal advokat eller indhente konkret juridisk rådgivning fra denne om de juridiske retsforhold. Holtegaard & Partners kan ikke påtage sig ansvar for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater, og Holtegaard & Partners' involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning fra Holtegaard & Partners om udenlandske retsforhold. 

14. Tvister og klager

I tilfælde af utilfredshed med Holtegaard & Partners rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, kan Klienten til enhver tid kontakte den sagsansvarlige partner.

Aftalen om Holtegaard & Partners rådgivning er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå imellem Klienten og Holtegaard & Partners om Holtegaard & Partners rådgivning og det beregnede salær, kan indbringes for Advokatnævnet, der har hjemmesideadressen www.advokatsamfundet.dk og postadressen:

Advokatnævnet
c/o Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
DK-1306 København K
T + 45 33 96 97 98
E klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

 

 

Forsikring

Holtegaard & Partners har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Holtegaard & Partners, uanset hvorfra virksomheden udøves.

Holtegaard & Partners har tegnet ansvarsforsikring hos Chubb Insurance Company of Europe SE, Strandvejen 104B, 2900 Hellerup med en dækningssum på 2,5 mio. kr. samt en overdækning på 10 mio. kr.

I henseende til en enkeltstående sag kan en yderligere forsikringsringsdækning aftales mellem Holtegaard & Partners og klienten, hvis dette måtte være relevant.

Der henvises i øvrigt til Holtegaard & Partners’ forretningsbetingelser, hvorefter Holtegaard & Partners' ansvar er begrænset til 2,5 mio. kr. for krav rejst af samme klient inden for et kalenderår og det umiddelbart følgende kalenderår.

 

 

Hvidvaskning

Holtegaard & Partners er – på linje med andre advokatvirksomheder - undergivet de forpligtelser, der følger af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Dette indebærer, at Holtegaard & Partners er forpligtet til at indhente oplysninger om alle klienters identitet.

Personer

Fra personer skal modtages oplysninger om navn, adresse og cpr-nummer. Som dokumentation skal fremsendes kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis.

Selskaber og andre juridiske personer

For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses og dokumenteres cvr-nummer, juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr-nummer på fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer selskabet/den juridiske person.

Holtegaard & Partners må ikke påbegynde sagsbehandlingen, før end de i henhold til Hvidvaskloven fordrede identitetsoplysninger inkl. dokumentation er modtaget.

Identitetsoplysningerne/dokumentationen opbevares i henhold til Hvidvaskloven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

 

 

Bankoplysninger

Holtegaard & Partners’ hovedbankforbindelse er:

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 København K.

Indbetalinger til Holtegaard & Partners kan ske til Danske Bank A/S, reg. nr. 4183 konto nr. 4001133136

IBAN: DK793000 4001 133136

SWIFT: DABADKKK

 

 

Honorarstruktur

Holtegaard & Partners’ honorar er baseret på flere forskellige parametre. Der er tale om en samlet vurdering, hvori følgende elementer indgår: (1) det anvendte tidsforbrug, (2) anvendt specialkompetence, (3) opgavens kompleksitet, (4) om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, (5) den vigtighed, som opgaven repræsenterer for klienten, samt (6) det ansvar, der er forbundet med opgavens løsning, og det opnåede resultat.

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgives et begrundet overslag og oplysning om det forventede honorar og udlæg, ligesom Holtegaard & Partners så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. I forbrugerforhold vil klienten altid modtage oplysning om det forventede honorar, inden opgaven påbegyndes.

Honoraret tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

Ud over ovennævnte honorar fakturerer Holtegaard & Partners for eventuelle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med udførelsen af opgaven. Almindelig sekretærbistand er inkluderet i honoraret.

Holtegaard & Partners fakturerer som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller og oftest hver måned, med mindre andet aftales skriftligt.