Lejeret og ejendomsadministration

Lejeretten er et område, Holtegaard & Partners sammen med fast ejendom i øvrigt har strategisk fokus på. Holtegaard & Partners har betydelig erfaring inden for lejeret, hvad enten der er tale om boliglejeret eller erhvervslejeret, og vi har gennem en lang årrække opbygget betydelig viden og knowhow inden for dette retsområde. Vi anser os for specialister ikke blot i relation til juridiske forhold, men også i relation til økonomiske og kommercielle forhold, som indgår som en del af vores rådgivning i enhver sag inden for lejeretten.

Såvel boliglejeret som erhvervslejeret er et kompliceret og omfattende retsområde med mange regler, der ikke kan fraviges, og mange frister, der er absolutte. Hvis sådanne regler og frister ikke iagttages, kan det have alvorlige økonomiske konsekvenser for udlejer.

Holtegaard & Partners rådgiver inden for alle aspekter af lejeretten – det være sig erhvervslejeret som boliglejeret. Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Indgåelse, forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter samt boliglejekontrakter.
  • Foretagelse af markedslejeundersøgelser, herunder varsling af lejeforhøjelser.
  • Opsigelse, ophævelse og fraflytning af lejemål.
  • Deltagelse i fraflytnings- og indflytningssyn.
  • Markedslejesager.
  • Konfliktløsning, herunder førelse af voldgifts- og retssager.
  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Holtegaard & Partners repræsenterer som udgangspunkt alene udlejere.

Desuden har Holtegaard & Partners indgående kendskab til og erfaring med projektudvikling og byggestyring. Holtegaard & Partners har igennem en længere årrække medvirket ved gennemførelsen af istandsættelsesprojekter af lejligheder efter bestemmelserne i Boligreguleringslovens § 5, hvor der ved at foretage en gennemgribende renovering af en lejlighed kan opnås en årlig husleje fra 1.000 kr. til 1.500 kr. pr. m2 alt afhængigt af renoveringens omfang og ejendommens beliggenhed. Herved opnås dels en bedre driftsindtjening på ejendommen, dels at ejendommens handelsværdi øges.

Holtegaard & Partners tilbyder gennem sin samarbejdspartner, Domus Administration ApS administration af fast ejendom omfattende bolig- og erhvervsejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger samt grundejerforeninger på markedskonforme betingelser.